Somansh Gaur

Somansh Gaur

From JAIPUR

Events Attended/Going

Headstart Live

Jaipur

30 May, 2020
11:00 AM
locationOnline, Jaipur

Startup Saturday

Jaipur

16 Nov, 2019
10:00 AM
locationNeeti Sabhagar, Jaipur

Startup Saturday

Jaipur

14 Sep, 2019
10:00 AM
locationSeminar Hall, MIIC, Jaipur